Minnelijk traject of wsnp
Minnelijk traject of wsnp

Minnelijk traject of WSNP, wat zijn de verschillen?

Om problematische schulden te kunnen oplossen hebben we in Nederland twee trajecten, het minnelijk traject of de WSNP, maar wat zijn de verschillen, we gaan eens op onderzoek uit.

Minnelijk traject of wsnp, welke is de beste?

Helaas ga ik u teleur stellen, want u heeft geen keuze over welk traject u kunt volgen.
Het hangt af of iedereen, dus de schuldeisers bereid zijn om mee te werken aan het voorgestelde traject.
U bent dus eigenlijk overgeleverd aan de grillen van de schuldeisers en de instanties die u helpen.
Dus op de vraag of het minnelijk traject of wsnp voor u de beste oplossing is, kan ik geen antwoord opgeven.

Waar ik wel antwoord op kan geven, is de te volgen procedures, dus hoe het een en ander tot stand komt met u en uw schuldeisers.
Dit al dan niet met behulp van een rechtbank.

Minnelijk traject, de procedure

Bij de aanvraag van een schuldsanering wordt er altijd gekeken naar de beste mogelijkheden voor een oplossing.
Schuldeisers worden benaderd, en ook van u wordt het een en ander verwacht.
Men zal dan altijd beginnen met het minnelijk traject, dit is een schuldenregeling op vrijwillige basis en kent twee stappen.

Stap 1 : Stabilisatie periode

Eigenlijk hoort deze stap niet bij het traject, want het betreft eigenlijk een periode om alle schulden inzichtelijk te maken voor u en de schuldhulpverlener.
U levert alle schuldpapieren in, evenals de gegevens rond uw uitgaven zoals huur, energie en zorgkosten, maar ook al uw inkomsten.

Tijdens een intakegesprek die volgt na de aanmelding bespreekt de schuldhulpverlener uw situatie, daarbij wordt onder andere gekeken of u kunt bezuinigen op posten, maar ook of u zelfredzaam bent.
Tijdens de gesprekken zal de schuldhulpverlener inzicht krijgen in uw situatie, en hier een plan van aanpak op schrijven.

Op basis van dit plan kan de schuldhulpverlener bepalen of u gebruik kunt maken van budgetbeheer of een beschermingsbewindvoerder.
Vaak wordt deze keuze in overleg met u gemaakt, en direct daarna kan men de aanvraag in gang gaan zetten.
In deze stap zoekt men nog geen contact met uw schuldeisers, wat inhoud dat deze nog steeds brieven kunnen versturen, en zelfs aan de deur kunnen komen.

Stap 2 : Schuldregeling tot stand brengen

Als alle gevraagde documenten zijn ingeleverd, en uw inkomsten en uitgaven zijn op een rijtje gezet wordt het tijd voor stap 2.
In deze stap zal de schuldhulpverlener contact opnemen met uw schuldeisers.
Bij dit contact wordt een betalingsvoorstel aangeboden, echter zijn schuldeisers niet verplicht hier mee akkoord te gaan.

Gaan uw schuldeisers allemaal akkoord, en voldoet u drie jaar aan alle gestelde voorwaarden en eisen van de tot stand gekomen regeling, dan wordt er naar die tijd het restant kwijtgescholden.
In Nederland kunnen we drie termijnen waarin u uw schulden kunt aflossen, dat is drie of vijf jaar.

Om aanspraak te kunnen maken op een minnelijk traject dient u zich strikt te houden aan een aantal gestelde voorwaarden.

 • U mag geen nieuwe schulden meer maken en moet alle vaste lasten op tijd betalen.
 • U ondertekend een schuldregelingsovereenkomst waarmee u akkoord gaat en erkent dat dat uw schulden zijn.
 • Er wordt van u verwacht dat u zorg draagt voor de maximale afloscapaciteit ten behoeve van het aflossen van uw schulden.

Zoveel mogelijk aflossen

Nadat de schuldhulpverlener een berekening heeft gemaakt hoeveel u maandelijks kunt aflossen, berekent deze ook direct en vrij te laten bedrag (VTLB).
Dit vrij te laten bedrag is een bedrag wat een mens dan wel niet een gezin nodig heeft om te kunnen leven.
Deze berekening wordt gemaakt in netto inkomen, waar het vrij te laten bedrag van wordt afgetrokken, het overige deel is dan de afloscapaciteit voor de schulden.

In deze stap zal dit bedrag alvast worden gereserveerd ook al zou er nog geen akkoord zijn met de schuldeisers.
Deze rekenmethode wordt niet alleen in het minnelijk traject gebruikt, maar ook bij de wsnp.

En om zoveel mogelijk te kunnen aflossen tijdens de schuldenregeling dient u uw inkomen te vergroten, dus heeft u een uitkering dan dient u actief op zoek te gaan naar een baan.

Schuldeisers gaan akkoord

Zijn alle schuldeisers akkoord gegaan met het voorstel van uw schuldhulpverlener, dan kan het feitelijke minnelijke traject starten.
Ook het minnelijk traject kent twee vormen, een echte schuldsanering of een saneringskrediet.

 • Schuldbemiddeling : Bedragen boven het vrij te laten bedrag worden gereserveerd en opgespaard.
  Een keer per jaar wordt dit totaal bedrag door het aantal schuldeisers gedeeld, en krijgt men een bedrag uitgekeerd.
  Hoe hoog dit bedrag zal zijn is afhankelijk van de hoogte van uw schuld, maar ook van u.
  U bent bijvoorbeeld uw baan verloren, of heeft juist een beter betaalde baan gevonden.
  Ook speelt gezinsuitbreiding een grote rol in het bepalen van het uit te keren bedrag.
 • Schuldsanering : Deze vorm verloopt bijna altijd via de gemeentelijke kredietbank.
  Deze verstrekt u een saneringskrediet waarmee alle schuldeisers in een keer worden uitbetaald.
  Het uit te betalen bedrag is afhankelijk van het afgesproken bedrag wat was afgesproken.
  Aan u de taak om binnen de gestelde termijn het saneringskrediet aan de gemeentelijke kredietbank terug te betalen, meestal binnen 36 maanden, ofwel drie jaar.

Let er wel op, bij het aangaan van beide regelingen vindt er een registratie plaats bij de BKR.

Wat als schuldeisers niet akkoord gaan?

Zoals al eerder aangegeven hoeven schuldeisers niet akkoord te gaan met het minnelijk traject.
Op dat moment kan uw schuldhulpverlener naar de rechter stappen voor een dwangakkoord.
Een voorlopige voorziening of een moratorium worden aangevraagd, een moratorium is een rechtsmiddel om schuldeisers tijdelijk geen verhaal te halen op de openstaande schulden.

Vaak wordt er op dit punt het advies gegeven en indien nodig een doorverwijzing naar de wsnp.

WSNP hoe werkt dat?

Voordat u wsnp kunt aanvragen dient u eerst het minnelijk traject te hebben doorlopen.
En dat traject is dus niet gelukt door dat mogelijk uw schuldeisers niet akkoord zijn gegaan.
Dat is het punt waar de rechter wordt gevraagd om een mogelijke oplossing voor te dragen.
En dat is vrijwel altijd de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (wsnp).

Bij de rechtbank wordt door uw gemeente een verzoekschrift afgegeven door middel van een verklaring.
Overigens vermelden we er maar even bij dat u zelf geen verzoekschrift bij de rechtbank kan indienen.

De schuldhulpverlener uit het minnelijk traject speelt hier een belangrijke rol in, en geeft hierbij altijd een advies aan de rechter.
Na een aantal weken ontvangt u van de rechtbank een oproep om op de zitting te verschijnen.
Tijdens deze zitting zal de rechter naar uw persoonlijke omstandigheden vragen, en waar nodig u verzoeken aanvullende informatie aan te leveren.
Ook wijst deze u er op dat u zich aan enkele verplichtingen dient te houden tijdens het wsnp traject.

Natuurlijk zal de rechtbank kijken of er toch nog een mogelijkheid is om het minnelijk traject te doen slagen.
Ook maakt men een inschatting of u zich houd aan de gemaakte afspraken ten tijde van de schuldregeling.
De rechter kan ook hier de schuldeisers verplichten akkoord te gaan met de opgestelde regeling.
Gedurende drie tot vijf jaar dient u zich maximaal in te zetten, en na die tijd worden de over gebleven schulden kwijt gescholden.

WSNP en bewindvoering

Bent u toegelaten tot de wsnp, dan benoemt de rechter ook direct een bewindvoerder.
Deze bewindvoerder gaat de wsnp uitvoeren, en houd toezicht op alles ook of u de regels naleeft die zijn opgesteld door de rechtbank.

De bewindvoerder doet een onderzoek naar uw situatie bijvoorbeeld werkt u, en kan uw partner ook werken.
Valt er te bezuinigen, en heeft u die auto echt nodig.
Met deze informatie brengt hij de schuldeisers en ook de rechter-commissaris op de hoogte.

U heeft de plicht om uw bewindvoerder over alles te informeren wat invloed heeft op uw schuldsanering.
Om te voorkomen dat u zaken achter houd, zal de eerste maanden al uw post naar uw bewindvoerder gaan.
Zo voert deze een controle uit, en krijgt hij inzicht in uw in en uitgave, en of u wel de juiste informatie heeft aangeleverd.

Boedelrekening

Ook de bewindvoerder berekent het vrij te laten bedrag, hier uit komt een bedrag wat maandelijks over blijft en u van moet rond komen.
Dit is redelijk vergelijkbaar aan het vrij te laten bedrag van het minnelijk traject.

Alle inkomsten die boven het vrij te laten bedrag komen gaan naar een zogenoemde boedelrekening.
Deze speciale rekening is volledig in het beheer van uw bewindvoerder, en de bedragen die hier op staan komen ten goede aan uw schuldeisers, ook de bijdragen van de bewindvoerder zal hier van worden betaald.

Minnelijk traject of wsnp
Minnelijk traject of wsnp

Laat je mening achter